Новини

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХИДРОИЗОМАТ” АД НА 21.06.2018г.

14.05.2018

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, представлявано от АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – изпълнителен директор, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД на 21.06.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19.
При липса на кворум за провеждането на заседание на Общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 06.07.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1
Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Точка 2
Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Точка 3
Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Точка 4
Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.


Точка 5
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Точка 6
Избор на регистриран одитор за финансовата 2018г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за 2018г., а именно одитора Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи“ № 3.

Точка 7
Разпределяне на печалба и покриване на загуби.
Проект за решение:
Общото събрание на акционерите приема решение, с което текущата печалба на дружеството в размер на 182 409,24 лв. да бъде отнесена за частично покриване на непокрита загуба от минали години на обща стойност 204 627,55 лв. Остатъкът от загубата от минали години на стойност 22 218,31 лв. да бъде покрита частично с неразпределена печалба от минали години на стойност 8 264,80 лв.

Точка 8
Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Точка 9
Отчет за дейността на одитния комитет през 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017г.

Точка 10
Промяна в състава на одитния комитет.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност члена на одитния комитет на дружеството Теодора Йорданова Тодорова-Новева. Общото събрание на акционерите избира нов член на одитния комитет, а именно Борис Савов Брадварски.

Точка 11
Промяна на възнагражденията на членовете на одитния комитет.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 200 лева за всеки един от членовете на одитния комитет на дружеството.

Точка 12
Промяна на адреса на управление на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружестото, както следва: вместо гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, новият адрес е гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда Б, ет.4.


Точка 13
Промяна в устава на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за актуализиране на Устава на дружеството във връзка с извършената промяна на адреса на управление. Член 3 от Устава придобива следната редакция: “Седалището на дружеството е в град София, а адресът на управление е: район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, офис-сграда Б, ет. 4.“

Точка 14
Одобряване на мотивирания доклад на Съвета на директорите, изготвен съгласно чл.114а, ал.1 от ЗППЦК във връзка със сключване на сделки за продажба на акции, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.1, буква б) от ЗППЦК.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите, изготвен по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК във връзка със сключване на сделки за продажба на акции, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.1, буква б) от ЗППЦК.

Точка 15
Овластяване на Съвета на директорите да сключи сделки за продажба на акции, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.1, буква б) от ЗППЦК.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделки за продажба на акции, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.1, буква б) от ЗППЦК при условията, предложени в мотивирания доклад на Съвета на директорите, изготвен по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на “ХИДРОИЗОМАТ” АД – www.hydroizomat.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ до приключването на Общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон и регистър на ЮЛНЦ. Това право не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Тези акционери нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса-София.
По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпросите, имащи за предмет вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат и право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа.
За регистрация и участие в общо събрание на акционерите физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преyпълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.hydroizomat.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.
“ХИДРОИЗОМАТ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: kristina.toncheva@hydroizomat.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “ХИДРОИЗОМАТ” АД.
Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 16.04.2018г., е 2 989 440 бр. (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет броя). На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, свикано на 21.06.2018 г., е 07.06.2018г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание
При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 06.07.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Прикачени файлове:
Писмени материалиПоследни новини:

Архив на новините

Aрхив - 2008