Новини

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

Съобщение за първично публично предлагане на акции на “Х И Д Р О И З О М А Т” АД


„Хидроизомат” АД уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 598 244 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,50 лева всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 1 299 122 лева до 3 897 366 лева, прието от Съвета на директорите на Дружеството на 27 Януари 2012 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 558-Е от 04.06.2012 г.

1.Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на “Хидроизомат” АД се увеличава от 1 299 122 лева до 3 897 366 лева, чрез издаване на 2 598 244 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 299 122 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,50 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,50 лева. Всички издадени от “Хидроизомат” АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.


2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като 1 право дава възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност от 1,50 лева всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на аукциона. При упражняване на 1 право, това дава възможност за записване на 2 (две) нови акции по емисионна стойност от 1,50 лева. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по малкото цяло число. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2.

3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник” и публикуването му в един централен ежедневник - в. „24 Часа”.

За начало на публичното предлагане се счита по-късната от двете дати - датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник” или датата на публикуването му във в. „24 Часа”.

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата по т. 3.1.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на основен пазар на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар” АД.

Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Съгласно Правилата на „БФБ – София” АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар” АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. “Хидроизомат” АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. “Хидроизомат” АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на „Централен депозитар” АД при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар” АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред:

3.5.1. Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез „Централен депозитар” АД и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз" АД, със седалище и адрес на управление:


гр. София, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, ет. 1,

телефон: +359 2 988 63 40,

факс: +359 2 937 98 77,

е-mail: zaytseva@sis.bg,

обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на „Централен депозитар” АД. Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания.

3.5.2. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до възможния брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на “Хидроизомат” АД с

IBAN : BG78 UNCR 7000 5520 6160 23 BIC: UNCRBGSF
при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Набирателната сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акците.

3.6. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда.

4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, “Хидроизомат” АД уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в „Централен депозитар” АД, КФН и „БФБ – София” АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 1 299 122 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар” АД, КФН и на „БФБ – София” АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции.

5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.

Ако подписката приключи неуспешно, “Хидроизомат” АД публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника (в-к „24 Часа” и в-к „Труд”), уведомява КФН и банката, в която е открита набирателната сметка, по реда на чл. 84, ал. 3 ЗППЦК и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, “Хидроизомат” АД уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в Централния депозитар. Централният депозитар ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар” АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД и вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции.

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на “Хидроизомат” АД е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

в офиса на “Хидроизомат” АД:

Гр. София, р-н Изгрев, ул.Лъчезар Станчев 5,

СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС. Сграда „А“, ет.19

Тел. + 359 2 88 99 702, +359 979 17 94


Лице за контакт: : Савина Цветкова Начева,

всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.;


в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД,

гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 3А, ет. 1,

тел.: +359 2 988 63 40,

лице за контакт: Галина Зайцева,

всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа.

Проспектът и допълнителна публична информация за “Хидроизомат” АД могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, (www.sis.bg).


Савина Начева

Директор за връзки с инвеститорите
e-mail : savina.nacheva@hydroizomat.com
Тел. + 359 2 88 99 702,
Факс : 359 2 979 17 96


Прикачени файлове:

1. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕГЛАГАНЕ НА АКЦИИ
2. ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
3. ФОТО

Последни новини:

Архив на новините

Aрхив - 2008