Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

28.06.2012

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че с Решение No.558-E / 04.06.2012г. Комисията за финансов надзор реши :

· Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия 2598244 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,50 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на „Хидроизомат“ АД, съгласно решение взето на заседание на съвета на директорите на дружеството, проведено на 27.01.2012г.

· Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

С уважение,

Савина Начева

Директор за връзка с инвеститорите

ХИДРОИЗОМАТ АД

Прикачени файлове:

1. УВЕДОМЛЕНИЕ

Последни новини:

Архив на новините

Aрхив - 2008