Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

28.06.2012

На свое заседание от 09.01.2012 г. Съвета на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ”АД, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Хидроизомат-Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 175218590, единодушно взе следните решения:

· Вливане на дъщерно дружество „Хидроизомат – Инженеринг“ ЕООД в „Хидроизомат“ АД.

· Одобрява Проект на Договор по чл.262д от Търговския закон за вливане на „Хидроизомат-Инженеринг“ ЕООД в „Хидроизомат“ АД

· Упълномощава Управителя на дружеството да сключи договора по чл.262д от Търговския закон за вливане на „Хидроизомат-Инженеринг“ ЕООД в „Хидроизомат“ АД, съгласно одобрения проект.

Към момента не са предприети действия по взетите на 09.01.2012г. решения на Съвета на директорите на „Хидроизомат“ АД.


С уважение,

Савина Начева
Директор за връзка с инвеститорите

ХИДРОИЗОМАТ АД


Прикачени файлове:

1. УВЕДОМЛЕНИЕ

Последни новини:

Архив на новините

Aрхив - 2008