Инвеститори

УВЕДОМЛЕНИЕ

Изх.№ 2012-A-084 / 10.07.2012г.

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ОБЩЕСTВЕНОСТТА

От „ ХИДРОИЗОМАТ” АД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАН ХРИСТОВ КРАЛЕВ
ЕИК 121 732 517
гр.СОФИЯ, УЛ.”ИЛИЯ БЕШКОВ” 8

У В Е Д О М Л Е Н И Е


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на 09.07.2012г. с входящ номер 20120709115957 е вписано в Търговския регистър Заявление за промяна на обстоятелства както следва :
· Заличаване на БУЛГАРКОНТРОЛА АД като член на Съвета на директорите на ХИДРОИЗОМАТ АД.
· Избор на ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГОЛЕМАНОВА като нов член на Съвета на директорите на мястото на БУЛГАРКОНТРОЛА АД.

С уважение,
Савина Начева
Директор за връзка с инвеститорите
ХИДРОИЗОМАТ АД

Прикачени файлове:

Уведомление за вписване в Търг. регистър

Общо събрание на акционерите (ОСА)

Протокол

Пълномощно

Писмени материали

Отчет