Инвеститори

Новини:

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 28.11.2018 г.

23.10.2018

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХИДРОИЗОМАТ” АД НА 28.11.2018г.

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда Б, ет. 4, представлявано от АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – изпълнителен директор, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД на 28.11.2018 г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19.

При липса на кворум за провеждането на заседание на Общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 13.12.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1
Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията по финансов надзор.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Хидроизомат“ АД от регистъра на публичните дружества на Комисията по финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН съгласно реда на чл. 119, ал.1, т. 3, буква б) от ЗППЦК и чл. 18, т. 2, буква б) от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор.

Точка 2
Приемане на нов устав на дружеството
Проект за решение: Във връзка с отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на КФН и отпадане на качеството „публично дружество“ на „Хидроизомат“ АД, общото събрание приема нов устав, приложен към настоящия протокол.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда Б, ет. 4, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на “ХИДРОИЗОМАТ” АД – www.hydroizomat.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон и регистър на ЮЛНЦ. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Тези акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса“ АД. По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпросите, имащи за предмет вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите имат и право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа.
За регистрация и участие в общо събрание на акционерите физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със
съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преyпълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.hydroizomat.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извнредното заседание на общото събрание на акционерите.

“ХИДРОИЗОМАТ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: kristina.toncheva@hydroizomat.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “ХИДРОИЗОМАТ” АД.

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 15.10.2018г., е 2 989 440 бр. (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет броя). На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, свикано на 28.11.2018 г., е 14.11.2018г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 13.12.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис-сграда А, ет. 19. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.
Материали

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

11.10.2018

Във връзка с приключилото на 08.10.2018 г. търгово предложение в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Индустриален холдинг-доверие АД, с което последното информира, че 20 акционера, притежаващи общо 79 966 акции от капитала на ХИДРОИЗОМАТ АД, са приели търговото предложение, отправено от ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ - ДОВЕРИЕ АД за закупуване на всички акции на останалите акционери на дружеството. Търговото предложение бе регистрирано в Комисия за финансов надзор на 10 юли 2018 год.
Уведомление ИДХ

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изкупуване на акциите в „Хидроизомат“

10.09.2018

“Индустриален холдинг-доверие” АД като акционер, притежаващ 90,64 % от капитала на "ХИДРОИЗОМАТ" АД, на основание чл. 149, ал. 6, предл. второ и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на акции на "ХИДРОИЗОМАТ" АД. Търговото предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор на 10.07.2018 г. Предложителят предлага да закупи акциите по цена на една акция в размер на 1.43 лв.

Файлове за изтегляне

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

21.08.2018

„На 21.08.2018 г. в "Хидроизомат" АД е постъпило коригирано търгово предложение от "Индустриален холдинг-доверие" АД към акционерите на "Хидроизомат" АД за закупуване на 279 870 броя акции от капитала на дружеството. Съществените условия на търговото предложение Съветът на директорите оповестява с настоящото уведомление съгласно чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК“.
Уведомление

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

10.07.2018


УВЕДОМЛЕНИЕНа основание чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че в "ХИДРОИЗОМАТ" АД е постъпило търгово предложение от "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ - ДОВЕРИЕ" АД към акционерите на " ХИДРОИЗОМАТ" АД за закупуване на 279 870 (двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични, с право на глас акции от капитала на "ХИДРОИЗОМАТ" АД.Информация относно търговия предложителТърговият предложител е „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ - ДОВЕРИЕ“ АД („Предложителя“), акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 121683066, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. "Лъчезар Станчев" No 5, офис-сграда А, ет. 7, тел.: :+359 2 984 56 11, факс: :+359 2 984 56 63, е-mail: doverie@doverie.bg.


Предметът на дейност на Предложителя е: пpидoбивaнe, упpaвлeниe, oцeнкa и пpoдaжбa нa пaтeнти, oтcтьпвaнe нa лицeнзии зa изпoлзвaнe нa пaтeнти нa дpужecтвa, в кoитo xoлдингoвoтo дpужecтвo учacтвa, финaнcиpaнe нa дpужecтвa, в кoитo xoлдингoвoтo дpужecтвo учacтвa, пpoизвoдcтвo и тьpгoвия в cтpaнaтa и чужбинa cьc cтoки и уcлуги, включитeлнo cьc cуpoвини, пpeжди, плaтoвe и издeлия oт тяx, извьpшвaнe нa пocpeдничecкa и инжeнepингoвa дeйнocт, пpoeктиpaнe и cтpoитeлcтвo, упpaвлeниe нa нeдвижимa coбcтвeнocт, нaучнo-тexничecкa, тexнoлoгичнa и пaтeнтнa инфopмaция, инвecтитopcки и нeзaвиcим cтpoитeлeн кoнтpoл, кaктo и paзвивaнe нa вcякa дpугa дeйнocт, кoятo нe e зaбpaнeнa cьc зaкoн.Брой акции с право на глас, които Предложителят не притежава и иска да придобиеПредложителят притежава пряко общо 2 709 570 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции от капитала на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, и представляващи 90,64 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите му. Акциите, които са обект на търговото предложение, са всички останали акции на дружеството, а именно 279 870 бр. обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции на дружеството. Всички акции на Дружеството са от един клас и имат ISIN код BG11HISOBT19. Търгуват се Българска фондова борса – София АД, Основен пазар, Сегмент Акции Standard.


Предложителят „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ - ДОВЕРИЕ“ АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в "ХИДРОИЗОМАТ" АД по цена на една акция в размер на 1.335 лв.Предложена ценаЦената, предложена от Предложителя е в размер на 1.335 лв. и е справедливата цена на акция съгласно оценъчните методи по чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор относно изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (Наредба № 41)Резюме на обосновката на ценатаСъгласно изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предложената цена е най-високата от:

Среднопретеглената пазарна цена за последните 6 месеца преди регистрация на търговото предложение.

1.243 лв.

Най-високата цена за една акция, заплатена от Предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал.2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на Предложението.

1.250 лв.

Справедливата цена на акция, изчислена съгласно оценъчни методи по чл. 5 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор

1.335 лв.Справедливата цена на акция съгласно чл. 5 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор е получена както следва:Използван метод

Получена цена (лв.)

Тегло на метода

Метод на дисконтираните парични потоци

1.201

70%

Метод на нетната стойност на активите

1.649

30%

Среднопретеглена цена по двата метода (лв.)

1.335Методът на пазарните множители на сходни дружества е неприложим и не е използван при оценка на справедливата стойност на акциите, поради невъзможност да бъдат идентифицирани други публично търгувани компании на БФБ – София, които да са достатъчно сравними с оценяваното дружество с оглед на инвестиционните, оперативните и рисковите им характеристики.


При оценка на справедливата стойност на акциите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД не е използвана цената на затваряне към датата на оценката, тъй като акциите на Дружеството не са обект на активна търговия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41.


Обосновката на цената е с дата 6 юли 2018 г. и е със срок на валидност до крайния срок за приемане на Предложението.


Данни за търговията с акции на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД за предходните 6 месеца може да бъде обобщена както следва:Период 05.01.2018 – 05.07.2018

Брой търговски сесии на БФБ – София за последните 6 месеца преди датата на обосновката

122

Брой търговски сесии, на БФБ – София, в които е имало сделки с акции на „Хидроизомат“ АД за последните 6 месеца преди датата на обосновката

29

Брой сделки с акции на дружеството за периода

41

Минимална цена на сделка за периода

1.070 лв.

Максимална цена на сделка за периода

1.310 лв.

Средно-претеглена цена за периода

1.243 лв.

Цена на затваряне към 5 юли 2018 г.

1.250 лв.Информация за бъдещите намерения и стратегическите планове на предложителя относно дружеството – обект на търговото предложение„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ - ДОВЕРИЕ“ АД възнамерява да запази непроменен собствения си предмет на дейност и предмета на дейност на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД като положи усилия да развие основните дейности, в които дружеството е специализирано - проектиране и изграждане на хидро- и топлоизолационни системи на всички видове плоски и скатни покриви, основи на сгради, пътища, мостове, тунели и резервоари; цялостно изграждане на жилищни, офис/търговски и промишлени сгради; извършване на всички видове довършителни и ремонтни работи на жилищни и промишлени сгради; изпълнение на зелени тераси и използваеми покриви; производство на битумни хидро-изолационни мембрани.
Основната стратегия на Предложителя е затвърждаване и разширяване на пазарните позиции на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, чрез изграждане и поддържане на стабилни връзки със съществуващите и нови клиенти, както поддържане на високо качество на предоставяните услуги. Във фокуса на стратегията за развитие на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД ще бъде и стабилизиране на финансовите резултати и преодоляване на натрупаните загуби не само с помощта на увеличение на приходите от сключени нови договори, но и чрез оптимизация на разходната структура и подобряване на процесите на управление в предприятието.


Плановете на Предложителя включват и отписване на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор и прекратяване на търговията с негови акции на БФБ – София АД.
Не се предвиждат промени в състава на управителните органи на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД и “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ - ДОВЕРИЕ” АД във връзка с отправеното търгово предложение. Не се предвиждат и промени в персонала и условията по трудовите договори на служителите на двете дружества.


По отношение на двете дружества не се предвижда и разпределение на дивиденти. Евентуалният положителен финансов резултат за „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ-ДОВЕРИЕ“ АД ще бъде използван за реинвестиции в основната му дейност. Бъдещият положителен финансов резултат на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД ще подпомогне инвестиционно и оперативно текущата дейност на дружеството.


Не се очаква търговото предложение да окаже въздействие върху служителите на двете дружества, тъй като не се предвиждат промени в условията на трудовите договори и числения състав на персонала, нито ще бъде променено мястото на дейност на дружествата.


„ХИДРОИЗОМАТ“ АД има добре поддържана материално-техническа база, така че крупни капитални инвестиции в купуване на машини и съоръжения не се очакват. Основните направления за развитие и инвестиции ще бъдат насочени към подобряване на ефективността и конкурентоспособността на предприятието.


Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ - ДОВЕРИЕ“ АД.Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение във в. „24 часа“.Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по търговото предложение.

В изпълнение на чл. 151, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на „Хидроизомат“ АД е предоставил полученото търгово предложение на своите служители чрез поставяне на съобщение на видно и достъпно място в офиса на дружеството в гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. Лъчезар Станчев № 5, офис-сграда Б, ет. 4., в което съобщение е посочено мястото, където служителите могат да се запознаят с търговото предложение и свързаните с него документи.
Уведомление

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

27.06.2018

На 27.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 47 476 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Индустриален холдинг-доверие“ АД в капитала на дружеството минава над 90%, а именно от 89,05% на 90,64%.
Уведомление за значително дялово участие

Протокол от общо събрание на акционерите

21.06.2018

Хидроизомат представя протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2018г.
Протокол
Присъстващи акционери

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

19.06.2018

На 19.06.2018 в дружеството е постъпило уведомление от "Доверие-обединен холдинг" АД съгласно чл. 19, пар.1 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета във връзка с извършени сделки, свързани с акции на емитента "Хидроизомат" АД, а именно разпореждане (продажба) на общо 419 970 броя акции от капитала на "Хидроизомат" АД. Информацията, получена с посоченото уведомление, "Хидроизомат" АД оповестяво публична съгласно чл. 19, пар. 3 от Регламент № 596/2014.
Уведомление за значително дялово участие

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

19.06.2018

На 19.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Доверие-обединен холдинг“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с продажбата на 419 970 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Доверие-обединен холдинг“ АД в капитала на дружеството от 14,05% става 0,00%.
Уведомление за значително дялово участие

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

19.06.2018

На 19.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 419 370 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Индустриален холдинг-доверие“ АД в капитала на дружеството минава над 85%, а именно от 75,02% на 89,05%.
Уведомление за значително дялово участие

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

15.06.2018

На 15.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с покупката на 433 154 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Индустриален холдинг-доверие“ АД в капитала на дружеството минава над 70%, а именно от 60,53% на 75,02%.
Уведомление за значително дялово участие

Вътрешна информация по чл. 17, 1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвет

13.06.2018

Хидроизомат АД уведомява за придобиване на 39 000 бр. акции от капитала на Хидроизомат АД от "Индустриален Холдинг Доверие" АД
Прикачени файлове:
ИЗТЕГЛИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ХИДРОИЗОМАТ” АД НА 21.06.2018г.

14.05.2018


Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, представлявано от АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – изпълнителен директор, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД на 21.06.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19.
При липса на кворум за провеждането на заседание на Общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 06.07.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1
Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Точка 2
Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Точка 3
Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Точка 4
Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.


Точка 5
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Точка 6
Избор на регистриран одитор за финансовата 2018г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за 2018г., а именно одитора Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи“ № 3.

Точка 7
Разпределяне на печалба и покриване на загуби.
Проект за решение:
Общото събрание на акционерите приема решение, с което текущата печалба на дружеството в размер на 182 409,24 лв. да бъде отнесена за частично покриване на непокрита загуба от минали години на обща стойност 204 627,55 лв. Остатъкът от загубата от минали години на стойност 22 218,31 лв. да бъде покрита частично с неразпределена печалба от минали години на стойност 8 264,80 лв.

Точка 8
Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Точка 9
Отчет за дейността на одитния комитет през 2017г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017г.

Точка 10
Промяна в състава на одитния комитет.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност члена на одитния комитет на дружеството Теодора Йорданова Тодорова-Новева. Общото събрание на акционерите избира нов член на одитния комитет, а именно Борис Савов Брадварски.

Точка 11
Промяна на възнагражденията на членовете на одитния комитет.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 200 лева за всеки един от членовете на одитния комитет на дружеството.

Точка 12
Промяна на адреса на управление на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружестото, както следва: вместо гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, новият адрес е гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда Б, ет.4.


Точка 13
Промяна в устава на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за актуализиране на Устава на дружеството във връзка с извършената промяна на адреса на управление. Член 3 от Устава придобива следната редакция: “Седалището на дружеството е в град София, а адресът на управление е: район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, офис-сграда Б, ет. 4.“

Точка 14
Одобряване на мотивирания доклад на Съвета на директорите, изготвен съгласно чл.114а, ал.1 от ЗППЦК във връзка със сключване на сделки за продажба на акции, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.1, буква б) от ЗППЦК.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите, изготвен по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК във връзка със сключване на сделки за продажба на акции, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.1, буква б) от ЗППЦК.

Точка 15
Овластяване на Съвета на директорите да сключи сделки за продажба на акции, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.1, буква б) от ЗППЦК.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделки за продажба на акции, попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т.1, буква б) от ЗППЦК при условията, предложени в мотивирания доклад на Съвета на директорите, изготвен по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на “ХИДРОИЗОМАТ” АД – www.hydroizomat.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ до приключването на Общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон и регистър на ЮЛНЦ. Това право не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Тези акционери нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса-София.
По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, с изключение на въпросите, имащи за предмет вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат и право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа.
За регистрация и участие в общо събрание на акционерите физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.
На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преyпълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.hydroizomat.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.
“ХИДРОИЗОМАТ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: kristina.toncheva@hydroizomat.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “ХИДРОИЗОМАТ” АД.
Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 16.04.2018г., е 2 989 440 бр. (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет броя). На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, свикано на 21.06.2018 г., е 07.06.2018г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание
При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 06.07.2018г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Прикачени файлове:
Писмени материали
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

27.09.2017

Хидроизомат АД уведомява, че на 15.09.2016г. е подписан договор за за продажба на 109 594 поименни налични акции от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД ЕИК 124000515 на Индустриален Холдинг Доверие АД, представляващи 0,34% от капитала на дружеството.
Хидроизомат АД уведомява, че на 15.09.2016г. е подписан договор за продажба на 109 594 поименни налични акции от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД ЕИК 124000515 на Доверие Капитал АД, представляващи 0,34% от капитала на дружеството.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

14.08.2017

Хидроизомат АД уведомява, че на 10.08.2017г. е подписан окончателен договор за учредяване право на строеж срещу поемане на задължение за строителство с четирима собственици-учредители.

За контакт:

Савина Начева,
Директор за връзки с инвеститорите

тел: 02 / 88 99 702,
е-майл: savina.nacheva@hydroizomat.com