Инвеститори

Новини:

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

27.09.2017

Хидроизомат АД уведомява, че на 15.09.2016г. е подписан договор за за продажба на 109 594 поименни налични акции от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД ЕИК 124000515 на Индустриален Холдинг Доверие АД, представляващи 0,34% от капитала на дружеството.
Хидроизомат АД уведомява, че на 15.09.2016г. е подписан договор за продажба на 109 594 поименни налични акции от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД ЕИК 124000515 на Доверие Капитал АД, представляващи 0,34% от капитала на дружеството.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

14.08.2017

Хидроизомат АД уведомява, че на 10.08.2017г. е подписан окончателен договор за учредяване право на строеж срещу поемане на задължение за строителство с четирима собственици-учредители.

Протокол от Общо събрание на акционерите

14.06.2017

Хидроизомат АД представи протокол от редовно общо събрание на акционерите проведено на 12-06-2017г
Прикачени файлове:
ИЗТЕГЛИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължени лица по чл.3, т.26, б.Г на Регламент (ЕС) №596/2014

12.06.2017

На 09.06.2017г. в Хидроизомат АД е постъпило уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) №596/2014 от Хомоген АД за разпореждане с 530 броя акции, емитирани от Хидроизомат АД.


Прикачени файлове:
ИЗТЕГЛИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

09.05.2017

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, представлявано от АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – изпълнителен директор, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД на 12.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 27.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.


ДНЕВЕН РЕД:


            Точка 1

Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.


            Точка 2

Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.


            Точка 3

Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. 


            Точка 4

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.


            Точка 5

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.


            Точка 6

Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за 2017 г., а именно одитора Трифон Рахнев, диплома № 0047  и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи“ № 3.


            Точка 7

Разпределяне на печалба и покриване на загуби.

            Проект за решение:

Текущата загуба на дружеството в размер на 221 969,56 лв. да бъде покрита частично с неразпределена печалба от минали години на стойност 17 342,01 лв. Остатъкът от загубата на стойност 204 627,55 лв. да бъде отнесен в непокрити загуби от минали години.


            Точка 8

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.


            Точка 9

Отчет за дейността на одитния комитет през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2016 г.


            Точка 10

Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност всички членове на одитния комитет на дружеството.


            Точка 11

Одобряване на статут на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет на дружеството.


            Точка 12

Избор на нови членове на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нови членове на одитния комитет на дружеството, а именно: Теодора Йорданова Тодорова-Новева, Елена Дакова Дачева – независим член и Станимир Веселинов Колев – независим член.


            Точка 13

Определяне на възнагражденията на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 100 лева за всеки един от членовете на одитния комитет на дружеството.


Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. 

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на “ХИДРОИЗОМАТ” АДwww.hydroizomat.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. 

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа.

За регистрация и участие в общо събрание на акционерите, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да предостави и актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преyпълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – www.hydroizomat.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“ХИДРОИЗОМАТ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: teodora.noveva@hydroizomat.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “ХИДРОИЗОМАТ” АД.

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание – 28.04.2017 г., е 2 989 440 бр. (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет броя). На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, свикано на 12.06.2017 г., е 29.05.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.


Прикачени файлове:
ИЗТЕГЛИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължени лица по чл.3, т.26, б.Г на Регламент (ЕС) №596/2014

16.12.2016

На 16.12.2016г. в Хидроизомат АД е постъпило уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) №596/2014 от Хомоген АД за покупка на 400 броя акции, емитирани от Хидроизомат АД.ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължени лица по чл.3, т.26, б.Г на Регламент (ЕС) №596/2014

06.12.2016

На 06.12.2016г. в Хидроизомат АД е постъпило уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) №596/2014 от Хомоген АД за продажба на 120 броя акции, емитирани от Хидроизомат АД.


ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

27.10.2016

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”
ул. “Будапеща” № 16, гр. София

До „Българска фондова борса–София” АД
ул. “Три уши” № 10, гр. София


До Обществеността


УВЕДОМЛЕНИЕ

От “Хидроизомат” АД,
вписано в търговския регистър на СГС
по ф.д.№ 23429/1991г., ЕИК 121732517
гр. София, ул. “Лъчезар Станчев” № 5, представлявано от Изпълнителния директор Александър Георгиев Христов

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, и съгласно изискванията на чл.43а и във връзка с чл. 100т, ал.3 от ЗППЦК, Ви информираме, че няма промяна в начина на подаване на информацията и „Хидроизомат” АД разкрива и оповестява информация, включително регулирана чрез информационната система “X3 News” на основание сключен договор със “ Сервиз Финансови Пазари” ЕООД от 25.01.2008 г., както и чрез сайта www.infostock.bg., и е публикувало или предоставяло на разположение на обществеността информация през последните 12 месеца по следните начини:

1. Чрез единната система Е-регистър на Комисията по финансов надзор - www.fsc.bg;
2. Чрез системата Екстри Нюз - http://www.x3news.com;
3. Чрез бюлетина на Инфосток – www.infostock.bg/;
4. Чрез интернет страницата на дружеството – www.hydroizomat.com;


Моля, на основание чл.100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация.


С уважение,
Александър Христов
/Изп.Директор, „Хидрозомат”АД/

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

05.10.2016

На 05.10.2016г. в Хидроизомат АД е постъпило уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) №596/2014 от Хомоген АД за покупка на 200 броя акции, емитирани от Хидроизомат АД.


На 05.10.2016г. в Хидроизомат АД е постъпило уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) №596/2014 от Софарма АД за продажба на 560 броя акции, емитирани от Хидроизомат АД.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

03.10.2016

На 03.10.2016г. в Хидроизомат АД е постъпило уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) №596/2014 от Хомоген АД за покупка на 50 броя акции, емитирани от Хидроизомат АД.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

30.09.2016

На 29.09.2016г. в Хидроизомат АД е постъпило уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) №596/2014 от Софарма АД за продажба на 312 броя акции от Хидроизомат АД.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

26.09.2016

Хидроизомат АД във връзка чл.27 от Наредба 2/17.09.2003г. на КФН уведомява, че на 26.09.2016г. е подписан договор за за продажба на 101 101 поименни налични акции от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД ЕИК 124000515 на Доверие Обединен Холдинг АД, представляващи 0,32% от капитала на дружеството.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

10.08.2016

Хидроизомат АД във връзка чл.28 ал.2 от Наредба 2/17.09.2003г. на КФН уведомява, че на 09.08.2016г. е подписан предварителен договор за учредяване право на строеж срещу поемане на задължение за строителство с трима собственици-учредители, което представлява възникване на задължение, съществено за дружеството.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

06.07.2016

Хидроизомат АД уведомява, че с дата 04.07.2016г. в Търговски регистър е извършено вписване на промяна на лицето, представляващо Хидроизомат АД. За член на съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството е избран Александър Георгиев Христов. Иван Христов Кралев е освободен от длъжност и отговорност като член съвета на директорите и представляващ дружеството с решение взето на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2016г.

Протокол от Общо събрание на акционерите

29.06.2016

Хидроизомат АД представи протокол от редовно общо събрание на акционерите проведено на 27-06-2016г

Прикачени файлове:

ИЗТЕГЛИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

За контакт:

Савина Начева,
Директор за връзки с инвеститорите

тел: 02 / 88 99 702,
е-майл: savina.nacheva@hydroizomat.com