Отличия

Сертификат № 0105247/21.02.2011 г Сертификат

ЧЛЕНСТВО НА ХИДРОИЗОМАТ АД В КРИБ

Сертификат № 0105247/21.02.2011 г Сертификат

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

В „Хидроизомат” АД са разработени и внедрени следните системи за управление :


Сертификат № 0105247/21.02.2011 г Сертификат

РЕГИСТРАЦИЯ В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ - ВАЛИДНОСТ ДО 30.09.2012г


Сертификат № 0105247/16.07.2001 г Сертификат

Система за управление на качеството ISO 9001:2000 /Сертификат № 0105247/16.07.2001 г./

Медали Медали

Златни медали от Международен пловдивски панаир.

Продукцията на Хидроизомат АД се отличава с високо качество, за което свидетелстват притежаваните от дружеството сертификати и отличия. Всички етапи от производствения процес в Хидроизомат АД протичат при строг технологичен контрол. Изключителното качество на продукцията се дължи на целенасочените усилия на висококвалифицирани специалисти-инженери с многогодишен опит в това производство.

В организационната структура на дружеството има обособен специализиран отдел за контрол на качеството. Предприятието разполага със собствена химическа лаборатория, в която се провеждат регулярни изпитания на техническите параметри и качеството на произвежданите продукти, както и на всички материали, влагани в обектите на Хидроизомат АД.

Ежедневно се извършват множество проверки върху всички етапи на производствения процес:

Качеството на произвежданата продукция допълнително се изпитва в техническите бази на водещи институции в съответната област:

В Хидроизомат АД се осъществява и научно-развойна дейност. Усилията на екипа от специалисти са насочени към поддържане и непрекъснато повишаване на техническите параметри на продукцията, към разработване на нови продукти и разширяване областите на тяхното приложение.