“ Хидроизомат ” АД- Главна снимка

Новини:

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

Съобщение за първично публично предлагане на акции на “ХИДРОИЗОМАТ” АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

28.06.2012

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че с Решение No.558-E / 04.06.2012г. Комисията за финансов надзор реши :

Съобщения към инвеститорите:

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължени лица по чл.3, т.26, б.Г на Регламент (ЕС) №596/2014

06.12.2016

Хидроизомат АД уведомява, че ...

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

27.10.2016

Уведомление КФН, относно оповестяване и разкриване на регулирана информация