“ Хидроизомат ” АД- Главна снимка

Новини:

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

Съобщение за първично публично предлагане на акции на “ХИДРОИЗОМАТ” АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

28.06.2012

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че с Решение No.558-E / 04.06.2012г. Комисията за финансов надзор реши :

Съобщения към инвеститорите:

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

09.05.2017

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, представлявано от АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – изпълнителен директор, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД на 12.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет. 19.

Уведомление за разкриване на информация за сделки на задължени лица по чл.3, т.26, б.Г на Регламент (ЕС) №596/2014

16.12.2016

Хидроизомат АД уведомява, че ...